Y Blynyddoedd Cynnar


Yr ydych yma: Dosbarthiadau > Y Blynyddoedd Cynnar

Dewiswyd aelodau'r Blynyddoedd Cynnar oherwydd eu ...

gofal,

   sylwgarwch,

      dealltwriaeth,

          hymroddiad

             brwdfrydedd

a’r proffesiynoldeb a ddangosir ganddynt wrth iddynt ymroi i’w dyletswyddau dyddiol.

 1. Disgwylir i ddisgyblion Y Blynyddoedd Cynnar wisgo Gwisg Ysgol - nid yw’r tei yn orfodol yn y Grwp Chwarae.
 2. Gweler y daflen COSTAU sy’n dilyn am amlinelliad o gost Gwisg Ysgol, Cinio Ysgol a sesiynau’r Blynyddoedd Cynnar. Bydd rhaid talu am bob sesiwn a gadwer – hyd yn oed os nad yw’r disgybl yn bresennol.
 3. Cynigir llefrith/dwr i’r disgyblion amser egwyl. Mae croeso ichwi roi ffrwyth neu fyrbryd iach i’ch plentyn i’w fwyta yn ystod yr egwyl. Os oes gan unrhyw blentyn anghenion dietegol penodol, yna bydd disgwyl ichwi fod wedi trafod y rhain ymlaen llaw gydag Arweinydd y Blynyddoedd Cynnar.

Bydd 1 wers Addysg Gorfforol yr wythnos.

Y wisg Addysg Gorfforol yw:

 • Siorts du plaen (ar gael mewn siopau lleol)
 • Crys T melyn yr Ysgol – (gallwch ei brynu yn yr Ysgol)
 • Esgidiau Ymarfer plaen gyda ‘felcro’ i’w cau.

Ein Hathroniaeth.

Mae plant yn ddysgwyr naturiol ac yn ystod y blynyddoedd ffurfiannol – pan fo’r ymennydd ar ei orau yn amsugno - mae’r broses o ddysgu ar ei lefel uchaf bosibl. Mae’r profiadau dysgu a gynigir i bob plentyn yn ffurfio sylfaen i’r holl addysg a dderbyniant i’r dyfodol a bydd yn y diwedd yn pennu eu hansawdd bywyd fel oedolyn.

Credwn fel ysgol y dylid sicrhau lle i bob plentyn ar lwybr sydd yn gyfoethog mewn cyfleoedd a phrofiadau o ansawdd.

Yn nosbarthiadau ein Blynyddoedd Cynnar gallwn sicrhau fod y profiadau yma wedi eu cynllunio yn ofalus gyda’r nod o:

 • sicrhau amgylchfyd hapus, iachus a diogel i ddysgu
 • gyfoethogi gallu creiddiol pob plentyn i ddysgu
 • ddatblygu chwilfrydedd pob plentyn am ddysgu
 • hyrwyddo eiddgarwch pob plentyn i ddysgu
 • annog creadigrwydd pob plentyn

Trwy hyn gallwn hwyluso dyfeisgarwch pob plentyn a gosod sylfaen gadarn ar gyfer y dyfodol.

Mae ein hamgylchedd addysgiadol yn hybu chwilfrydedd pob plentyn. Mae’n cynnig cynnwrf darganfyddiadau mewn meysydd megis:

 • llythrennedd
 • rhifyddeg
 • gwyddoniaeth
 • gwybodaeth/ cymhwysedd digidol
 • arlunio
 • chwarae dramatig a cherddoriaeth

Mae’r byd y lle newydd a chynhyrfus iawn i bob plentyn. Mae’r hyn a gymrwn yn ganiataol, fel oedolion, yn hollol newydd i blentyn. Mae oedolion yn gweld enfys fel ‘pob enfys arall’ tra fo plentyn yn gallu gweld ei rhyfeddod.

Rydym felly yn hybu plant i:

 • arbrofi
 • deimlo a
 • phrofi'r byd o’u hamgylch a thrwy hynny gael eu cyfareddu  gan hynodrwydd darganfyddiadau newydd.

Cyflwynwn ein cwricwlwm trwy gyfrwng dulliau sydd wedi eu profi. Nid ydym yn arbrofi gydag addysg plentyn.

Mae ‘dysgu trwy chwarae’ wedi bodoli erioed - ac fe fydd i’r dyfodol yn rhan allweddol ym mhroses addysgu plentyn o’i eni hyd ei flynyddoedd cynnar. Yn ystod profiadau cynnar plentyn yn ein Huned Blynyddoedd Cynnar  mae’r Cwricwlwm yn gudd o fewn awyrgylch hwyliog o chwarae addysgiadol.

Mae chwarae addysgiadol sydd wedi ei gynllunio yn ofalus yn hwyl ac nid yw’n rhoi unrhyw bwysau dianghenraid ar blentyn yn ystod ei flynyddoedd ffurfiannol. Mae’r pwyslais yn cael ei roi ar ddatblygu hunan werthfawrogiad trwy gydnabod fod pob plentyn yn arbennig ac unigryw. Trwy hyn mae pob plentyn yn cael ei gymell i ddeall perthnasedd bod yn rhan o’r blaned fawr rydym yn perthyn iddi - os  sicrheir ‘y dechrau gorau posibl’ mewn bywyd yna bydd rhwyddineb yn dilyn gweddill eu bywydau.

Ein nod ar gyfer y plant yw iddynt ddysgu sgiliau ystyrlon a fydd o werth iddynt trwy gydol eu bywydau:

 • tyfu fyny gyda chyfeillgarwch
 • parchu a darganfod harddwch ym mhawb
 • parchu pob creadur byw sydd yn rhannu'r blaned gyda ni

Dysgu pwysigrwydd arferion a rheolweithiau dyddiol fel 

 • bwyta yn iach
 • gofalu amdanynt ei hunain  
 • gofalu am yr amgylchfyd.

Rydym yn hybu’r dysgwyr i archwilio’r byd- i ofyn mwy a mwy o gwestiynau ac yna gyda’n gilydd byddwn yn canfod yr atebion mewn llyfrau ac ar gyfrifiaduron.

Mae plant yn greadigol tu hwnt. Byddwn yn maethu a datblygu'r creadigrwydd yma trwy wrando ar eu storïau lliwgar am wahanol lefydd a storïau am bethau dychmygol.

Caniatawn y rhyddid i blant i fynegi ei hunain yn llawn.

Mae’r addysgu yn cael ei arwain gan feddwl aeddfed yr athro/awes a fydd wedi cynllunio'r profiadau addysgu yn ofalus.

Bydd yr athro/awes a’r Tîm Addysgu Cefnogol yn meithrin pob plentyn yn unol â’i

 • oed
 • gallu
 • a thueddfryd

er mwyn manteisio ar y budd a gaed o’r darganfyddiadau hyfryd a wnaed trwy gydol y dydd.

Trwy hyn, yn raddol, bydd y dysgwyr yn dechrau magu’r sgiliau fydd eu hangen arnynt ar gyfer dysgu mwy ffurfiol.

*Os am i’ch plant fynychu’r Clwb Brecwast o 7:30 y bore ymlaen a / neu’r Clwb Wedi Ysgol o 3:40 hyd 6 o’r gloch yr hwyr yna gweler CLYBIAU.