Blwyddyn 1


Yr ydych yma: Dosbarthiadau > Blwyddyn 1

Mae dau athro/awes gymwysedig yn gyfrifol am ddosbarthiadau Blwyddyn 1. Fe’i cefnogir gan Gymorthyddion Cyfnod Sylfaen cymwysedig.

Gall ddisgyblion Blwyddyn 1 fynychu’r Clwb Brecwast (7:30- 8:30 y bore). Bydd y disgyblion yn cael eu goruchwylio a’u hebrwng i’w dosbarthiadau.

Gall disgyblion Blwyddyn 1 fynychu’r Clwb Wedi Ysgol (3:30-6:00 yr hwyr). Bydd y disgyblion yn cael eu goruchwylio a’u hebrwng i’r Clwb Wedi Ysgol.

Gwisg Ysgol:

  1. Disgwylir i ddisgyblion Blwyddyn 1 wisgo Gwisg Ysgol.
  2. Gweler y daflen COSTAU sy’n dilyn am amlinelliad o gost Gwisg Ysgol, Cinio Ysgol ayyb.
  3. Bydd 1 wers Addysg Gorfforol yr wythnos.

Y wisg Addysg Gorfforol yw:

  • Siorts du plaen (ar gael mewn siopau lleol)
  • Crys T melyn yr Ysgol – (gallwch ei brynu yn yr Ysgol)
  • Esgidiau Ymarfer

Bydd pob rhiant yn derbyn Cylchlythyr Tymhorol gydag amlinelliad o waith y tymor wedi ei gynnwys ynddo.

Disgwylir i bob disgybl gael ‘bag du cario llyfrau darllen’ – ar gael i’w brynu o Swyddfa’r Ysgol. Dylid dod a’r bag a’r llyfr darllen/ cardiau fflach, Llyfr Sillafu, Gwaith Cartref ayyb i’r Ysgol ar y diwrnod a nodwyd gan yr Athro/Athrawes Dosbarth. Disgwylir i rieni/warcheidwaid ddarllen gyda’u plant lleiafswm o ddwywaith yr wythnos.

Mae croeso i ddisgyblion Blwyddyn 1 ddod a byrbryd iach neu ffrwyth gyda hwy i’r ysgol i’w fwyta yn ystod yr egwyl.

Gall ddisgyblion ddewis Cinio Ysgol neu ddod a bocs bwyd o adref gyda hwy. Mae’r disgyblion yn cael eu goruchwylio yn ystod yr egwyl yn ogystal â’r awr ginio.

Os oes gan unrhyw blentyn anghenion dietegol penodol, yna bydd disgwyl ichwi fod wedi eu trafod ymlaen llaw gydag Arweinydd y Blynyddoedd Cynnar.

*Gweler Cinio Ysgol am esiampl o’r fwydlen fisol.