Clwb Brecwast


Yr ydych yma: Gwybodaeth > Clwb Brecwast

Fel rhan o ymrwymiad yr ysgol i ‘wasanaeth o ofal’ mae brecwast yn cael ei gynnig i’r disgyblion.

Manylion fel a ganlyn:

 • Cynhelir y Clwb Brecwast ym mhrif neuadd yr ysgol.
 • Cynhelir y Clwb Brecwast rhwng 7:30 a 8:30 bob bore.
 • Yn gyfrifol am y Clwb mae Person Cofrestredig sydd hefyd yn athrawes yn yr ysgol. Y Person â Gofal yw Miss Lowri Owen. Fe’i cefnogir gan dîm o oruchwylwyr sydd yn aelodau o staff cynorthwyol yr ysgol.
 • Trefnir y gwasanaeth a’r fwydlen brecwast gan rheolwraig arlwyo'r ysgol.
 • Bydd y rheolwraig ac aelod arall o wasanaeth arlwyo'r ysgol yn gofalu am anghenion y plant yn ystod y Clwb.
 • Bydd yr eitemau a gynigir ar gyfer brecwast y plant yn unol   â Chynllun Ysgolion Iach y Cynulliad Cenedlaethol Cymreig. 

*Dylech hysbysu’r staff os oes gan eich plentyn unrhyw anghenion dietegol neu alergedd bwyd penodol

 • Bydd plant y Clwb Brecwast hefyd yn cael cyfle i ddarllen, chwarae gemau bwrdd, gwylio rhaglenni teledu / fidio.
 • Mae’r Clwb yn gweithredu o fewn gweithdrefnau a systemau diogelwch yr ysgol.
 • Arolygir y Clwb Brecwast gan aelodau o Uwch Athrawon yr ysgol.
 • Bydd CIW (corff arolygu safonau) yn arolygu'r clwb yn rheolaidd.

Ymhlith y goruchwylwyr mae:

 • Samantha Griffiths
 • Aimee Spiller
 • Lianne Taylor-Hayhurst
 • Amber Jones-Williams
 • Sarah Williams
 • Megan Round
 • Georgia Sutton

Nod

 • Darparu gofal o ansawdd i’n dysgwyr ar ôl oriau ysgol

     gyda ystod eang o weithgareddau mewn awyrgylch groesawgar.

Nifer y plant

 • Gallwn ofalu am hyd at 50 o blant.

Iaith a Ddefnyddir

 • Cymraeg a Saesneg.

Polisi Derbyn

 • Gofynnir i rieni/ofalwyr gwblhau cytundeb ymlaen llaw.
 • Os oes achos i gwyno, rhowch wybod i aelod o staff.
 • Gallwch hefyd gysylltu â

 CIW ar 03007900126

Gwybodaeth

 • Rydym yn gofalu am blant o’r Grŵp Chwarae (2.5 mlwydd oed) hyd Flwyddyn 6 (12 mlwydd oed).
 • Mae’r goruchwylwyr yn ddwyieithog.
 • Rydym yn sicrhau amgylchedd hamddenol a chyfeillgar.
 • Am wybodaeth ychwanegol gweler ein taflenni gwybodaeth.