Nod Yr Ysgol


Yr ydych yma: Yr Ysgol > Nod Yr Ysgol

Nod Yr Ysgol

Nod yr ysgol yw hyrwyddo datblygiad ysbrydol, moesol, meddyliol a chorfforol y plentyn.

Mae’r ysgol yn an-enwadol ond mae ei haddysg wedi ei sylfaenu ar ethos Cristnogol.

Mae’r ysgol yn anelu i sicrhau fod pob plentyn yn cyrraedd ei lawn botensial ac yn tyfu i fod yn aelodau cyfrifol o gymdeithas.

 

Nodau penodol ar gyfer ein dysgwyr:

1. I gynorthwyo pob disgybl i fod yn aelod hapus o amgylchfyd yr ysgol.

2. I ddarllen:

a. yn rhugl a chywir gyda dealltwriaeth.

b. er mwynhad

3. I dderbyn a datblygu:

a. Y safon uchaf posibl o sillafu, cystrawen, atalnodi a defnydd o iaith.

b. Llawysgrif ddarllenadwy yn dangos steil yr unigolyn

4.I wrando yn astud gyda dealltwriaeth.

5. I gyfathrebu yn glir a hyderus yn llafar ac ysgrifenedig mewn ffyrdd priodol sy’n gweddu i wahanol achlysuron a phwrpasau

6. I ddysgu sut i ddarganfod gwybodaeth o wahanol ffynonellau gan ddefnyddio sgiliau cyfeirio priodol i gofnodi gwybodaeth a darganfyddiadau mewn amryw ffyrdd.

7.I ddefnyddio sgiliau cyfrifiadurol yn gyflym a chywir

8.I hyrwyddo’r gallu i ddefnyddio sgiliau mathemategol mewn sefyllfaoedd dyddiol.

9.I hyrwyddo‘r dealltwriaeth o iaith fathemategol.

10.I gyflwyno’r gwerthfawrogiad o batrymau, trefn a pherthynas.

11.I gyflwyno a hyrwyddo’r ddealltwriaeth o syniadau sylfaenol gwyddonol.

12. I arsylwi gwrthrychau byw a difywyd ac i gydnabod priodweddau megis patrymau a threfn.

13.I ddehongli canlyniadau yn dilyn arbrofion,dadansoddi a datrys problemau.

14.(a) I barchu teimladau pobl, eu heiddo a’u barn.

      (b) I hyrwyddo hunan ddisgyblaeth a safon dderbyniol o ymddygiad.

      (c) I fod yn onest, ffyddlon a geirwir

15. I ddarparu amgylchedd  i ddatblygu yn ysbrydol.

16.I fod yn ymwybodol o agweddau daearyddol, hanesyddol a chymdeithasol o’r ardal leol a’r dreftadaeth genedlaethol ac i fod yn ymwybodol o amser a lleoedd.

17.I ddarparu’r cyfleoedd a’r adnoddau angenrheidiol i ddefnyddio cerddoriaeth, drama, celf a chrefft fel modd i fynegi ac i fwynhau a gwerthfawrogi ystod eang o gelf fynegiannol.

18.I ddatblygu ystwythder, cydsymud a hyder mewn a thrwy weithgareddau corfforol a’r gallu i fynegi teimladau  trwy  symudiadau.

19.I ddarparu cyfleoedd ar gyfer datblygiad corfforol a hamdden.

20. I brofi ymwybyddiaeth o’r corff a’i allu.

21.I ddysgu cydweithredu gydag eraill, a thrwy hynny, gynnig profiadau gwerthfawr o waith tîm.